✓ Szybka dostawa
✓ NAJWYŻSZE RABATY W HISTORII!
✓ Dostawa na cały świat
✓ Darmowa dostawa od 35,-
 • Polski
 • Regulamin

  Regulamin

  ARTYKUŁ 1. ZASTOSOWANIE

  1.1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty ECOPHANT oraz do każdej umowy zawieranej na odległość pomiędzy ECOPHANT a kupującym.

  1.2. Przed zawarciem umowy na odległość drogą elektroniczną tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony kupującemu drogą elektroniczną w taki sposób, aby mógł być łatwo przechowywany przez kupującego na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie będzie to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie ogólne warunki można odczytać w formie elektronicznej oraz, że zostaną przesłane bezpłatnie na żądanie kupującego drogą elektroniczną lub w inny sposób.

  1.3. Składając zamówienie oznaczasz, że zgadzasz się z warunkami dostawy i płatności.

  ARTYKUŁ 2. UMOWA

  2.1. Umowa zostaje zawarta, jeżeli kupujący przyjął ofertę drogą elektroniczną, a ECOPHANT niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty drogą elektroniczną.

  2.2. ECOPHANT podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych i zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli kupujący może zapłacić drogą elektroniczną, sprzedający podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.

  2.3. Jeżeli kupujący zalega ze sprzedającym w rozliczeniu jakiejkolwiek umowy, ECOPHANT ma zawsze prawo, nawet po zrealizowaniu całości lub części zamówienia, przed przystąpieniem do dostawy, do żądania od kupującego że zapewnia wystarczające zabezpieczenie, że wypełnił swoje zobowiązania płatnicze.

  2.4. Wszystkie obrazy, zdjęcia i rysunki z danymi dotyczącymi wag, wymiarów, kolorów na stronie internetowej ECOPHANT są jedynie orientacyjne, mają charakter orientacyjny i nie mogą prowadzić do odszkodowania lub rozwiązania umowy.

  2.5. Jeśli złożysz zamówienie w ECOPHANT, Twoje dane zostaną umieszczone w bazie klientów ECOPHANT. ECOPHANT przestrzega Ustawy o aktach osobowych i nie przekazuje Twoich danych osobom trzecim. ECOPHANT szanuje prywatność użytkowników strony internetowej i zapewnia poufność danych osobowych. ECOPHANT korzysta w niektórych przypadkach z listy mailingowej. Każda wiadomość zawiera instrukcje dotyczące usunięcia siebie z tej listy.

  ARTYKUŁ 3. CENY

  3.1. Ceny oferowanych produktów nie ulegają podwyższeniu, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmian prawnych.

  3.2. Transakcje zawierane z ECOPHANT zawsze przeprowadzane są na uzgodnionych warunkach.


  3.3. Wszystkie poprzednie ceny wygasają automatycznie w momencie zmiany, nie można z tego wywodzić żadnych praw.

  3.4. Wszystkie ceny na stronie podlegają błędom w druku i pisowni. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje błędów w druku i pisowni.

  3.5. Wszystkie ceny na stronie podane są w euro i zawierają 21% podatku VAT.

  3.6. Oferty są niezobowiązujące, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej. Po zaakceptowaniu przez kupującego niewiążącej oferty, ECOPHANT zastrzega sobie prawo do wycofania się lub odstąpienia od oferty w terminie 3 dni roboczych od otrzymania tej akceptacji.

  3.7. Obietnice ustne są wiążące dla ECOPHANT dopiero po ich wyraźnym pisemnym potwierdzeniu.

  3.8. Oferty ECOPHANT nie odnoszą się automatycznie do powtarzających się zamówień.

  3.9. ECOPHANT nie może zostać pociągnięty do swojej oferty, jeśli klient powinien był zrozumieć, że oferta lub jej część zawiera oczywisty błąd lub błąd pisarski.

  ARTYKUŁ 4. PRAWO ODSTĄPIENIA

  4.1. W przypadku zakupu konsumenckiego zgodnie z art. 7:5 holenderskiego kodeksu cywilnego, konsumentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy w ciągu 7 dni roboczych bez podania przyczyny. Okres refleksji rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta. Jeżeli po upływie tego terminu konsument nie zwrócił sprzedawcy dostarczonego towaru, zakup jest faktem.


  4.2. Przed przystąpieniem do zwrotu, konsument ma obowiązek powiadomić ECOPHANT na piśmie w terminie 14 dni roboczych od daty dostawy. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony na czas.

  4.3. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, w oryginalnym stanie i opakowaniu do firmy ECOPHANT, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez firmę ECOPHANT. Odesłanie dostarczonego towaru odbywa się w całości na koszt i ryzyko konsumenta.

  4.4. Powyższe prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów, które zostały wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, w tym np. do indywidualnych potrzeb, lub mają wyraźnie osobisty charakter.

  ARTYKUŁ 5. KOSZTY W PRZYPADKU WYCOFANIA

  5.1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, co najwyżej koszty zwrotu zostaną poniesione na jego konto.

  5.2. Z należytym przestrzeganiem postanowień artykułu 4, ECOPHANT zapewni, że pełna kwota zakupu, z wyłączeniem obliczonych kosztów wysyłki, zostanie zwrócona konsumentowi w ciągu 30 dni od otrzymania zwrotu.

  ARTIKEL 6. LEVERTIJDEN

  6.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  6.2. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. ECOPHANT verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht ECOPHANT niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

  6.3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt ECOPHANT een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder reden te ontbinden.

  ARTIKEL 7. LEVERING

  7.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan ECOPHANT duidelijk kenbaar heeft gemaakt. Mocht het adres foutief of niet kloppen door dat het onvolledig of fout is doorgegeven door de koper dan zijn de kosten voor het retour en opnieuw sturen voor het pakket voor rekening koper.

  7.2. Alle zaken worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.


  7.3. W przypadku wysyłki towaru środkami transportu firmy ECOPHANT lub przez spedytorów działających na jego zlecenie dostawa nastąpi poprzez zaoferowanie towaru na parterze kupującemu. W takim przypadku towary przewożone są na ryzyko ECOPHANT do momentu dostawy.

  7.4. Jeżeli kupujący odmówi natychmiastowego odbioru towaru przedstawionego mu prawidłowo i w stanie nieuszkodzonym, na jego rachunek leżą wynikające z tego koszty frachtu, koszty magazynowania i wysyłki zwrotnej itp.

  ARTYKUŁ 8. GWARANCJA I REKLAMACJE

  8.1. ECOPHANT udziela kupującemu gwarancji użytkownika na dostarczone przez niego produkty, licząc od dnia wystawienia faktury, w zakresie, w jakim dotyczy ona wad leżących po stronie sprzedającego, które ujawnią się podczas normalnego użytkowania, np. na podstawie następującej procedury amortyzacji: – w ciągu 1 roku od daty wystawienia faktury: koszty naprawy lub wymiany, w tym transportu na terenie Holandii, ponosi w całości ECOPHANT.

  8.2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru niezwłocznie po otrzymaniu. Jeśli okaże się, że dostarczony przedmiot jest niewłaściwy, wadliwy lub niekompletny, klient musi niezwłocznie zgłosić te wady na piśmie do ECOPHANT (przed przystąpieniem do zwrotu do ECOPHANT). Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone towary muszą i mogą być zgłoszone ECOPHANT na piśmie nie później niż 2 miesiące po dostawie. Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu (wraz z akcesoriami i towarzyszącą dokumentacją) oraz w nowym stanie. Oddanie do użytku po wykryciu wady, szkody spowodowanej wykryciem wady, obciążenia i/lub odsprzedaży po wykryciu wady, powoduje całkowite unieważnienie tego prawa do reklamacji i zwrotu.


  8.3. Jeżeli reklamacje klienta zostaną uznane przez ECOPHANT za zasadne, ECOPHANT według własnego uznania albo bezpłatnie wymieni dostarczony towar, albo dokona pisemnego ugody z klientem o odszkodowanie, przy założeniu, że odpowiedzialność ECOPHANT, a tym samym wysokość odszkodowanie jest zawsze ograniczone do maksymalnej kwoty faktury za odpowiednie pozycje lub (według uznania ECOPHANT) do maksymalnej kwoty objętej w danym przypadku ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ECOPHANT. Wszelka odpowiedzialność ECOPHANT za jakąkolwiek inną formę szkód jest wykluczona, w tym dodatkowe odszkodowanie w jakiejkolwiek formie, odszkodowanie za szkody pośrednie lub szkody wtórne lub szkody z powodu utraconego zysku.


  8.4. ECOPHANT nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem produktu przez kupującego lub osobę trzecią.

  8.5. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli: A) i tak długo, jak kupujący zalega z ECOPHANT; B) klient sam naprawił i/lub przetworzył dostarczone towary lub zlecił ich naprawę/lub przetworzenie przez osoby trzecie. C) dostarczone towary zostały narażone na nietypowe warunki lub są traktowane w inny sposób niedbale lub zostały potraktowane niezgodnie z instrukcjami ECOPHANT i/lub instrukcjami użytkowania na opakowaniu; D) wadliwość jest w całości lub w części wynikiem regulacji, które rząd ustanowił lub wprowadzi w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.


  ARTYKUŁ 9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  9.1. W zakresie dozwolonym przez prawo odpowiedzialność ECOPHANT za szkody spowodowane wadami dostarczonych towarów jest ograniczona do kwoty netto faktury za dostarczone towary, chyba że konsekwencje tego zwolnienia są w sposób oczywisty nieuzasadnione dla kupującego.

  9.2. Sprzedający nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym szkody spowodowane przez osoby trzecie.

  ARTYKUŁ 10. BRAK NIEPRZYPISYWALNY

  10.1. Jeżeli ECOPHANT jest utrudniony w wykonaniu umowy z powodu mobilizacji, zagrożenia wojną, wojną, strajkiem, wykluczeniem lub z powodu uchybienia, którego nie można przypisać innej natury, nie jest związany żadnym terminem i jest również uprawniony do odstąpienia od umowy zawarte przez nią w całości lub w części bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań prawnych. ECOPHANT musi niezwłocznie powiadomić kupującego o zaistnieniu okoliczności niezawinionej wady.

  10.2. We wszystkich przypadkach niedociągnięcia, którego nie można przypisać, druga strona będzie miała prawo do rozwiązania umowy, jeśli nie można racjonalnie oczekiwać, że będzie kontynuować umowę.


  ARTYKUŁ 11. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWY SĄD

  11.1. Wszystkie oferty, umowy i ich realizacja podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

  11.2. Wszelkie spory, o ile wykraczają poza kompetencje sądu okręgowego, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla okręgu, w którym znajduje się ECOPHANT.

   

  INFORMACJE KONTAKTOWE ECOPHANT

  ECOPHANT JEST ZASILANY PRZEZ DERYAN BV

  Marithaime 8, 6662 WD Elst

  E-mail: [email protected] Numer

  Izby Handlowej 84535466

  Numer VAT NL816948173B01

  Numer telefonu +31 6 51214231