✓ Hurtig levering
✓ DE HØJESTE RABATTER NOGENSINDE!
✓ Verdensomspændende levering
✓ Fri fragt fra 35,-
 • Dansk
 • Vilkår og betingelser

  Vilkår og betingelser

  ARTIKEL 1. ANVENDELSE

  1.1. Disse generelle betingelser gælder for ethvert tilbud fra ECOPHANT og for enhver fjernaftale indgået mellem ECOPHANT og køber.

  1.2. Inden aftalen om fjernsalg indgås elektronisk, vil teksten til disse generelle betingelser blive gjort tilgængelig for køber elektronisk på en sådan måde, at den nemt kan opbevares af køber på en holdbar databærer. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen fremgå, hvor de almindelige handelsbetingelser kan læses elektronisk, og at de på købers anmodning fremsendes gratis elektronisk eller på anden måde.

  1.3. Ved at afgive en ordre angiver du, at du accepterer leverings- og betalingsbetingelserne.

  ARTIKEL 2. AFTALE 

  2.1. Aftale indgås, såfremt køber har accepteret tilbuddet elektronisk, og ECOPHANT straks elektronisk har bekræftet modtagelsen af ​​tilbuddets accept.

  2.2. ECOPHANT træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data og sikrer et sikkert webmiljø. Hvis køber kan betale elektronisk, vil sælger træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

  2.3. Såfremt en køber er i misligholdelse over for sælger ved afviklingen af ​​en aftale, er ECOPHANT til enhver tid berettiget til, også efter at han helt eller delvist har udført en ordre, inden leveringen påbegyndes, at kræve af køberen. at han stiller tilstrækkelig sikkerhed for, at han har opfyldt sine betalingsforpligtelser.

  2.4. Alle billeder, fotos og tegninger med data vedrørende vægt, mål, farver på ECOPHANTs internetside er kun omtrentlige, vejledende og kan ikke føre til kompensation eller opløsning af aftalen.

  2.5. Hvis du afgiver en ordre hos ECOPHANT, vil dine data indgå i ECOPHANTs kundedatabase. ECOPHANT overholder personregistreloven og vil ikke give dine data til tredjeparter. ECOPHANT respekterer privatlivets fred for brugerne af webstedet og sikrer, at dine personlige data behandles fortroligt. ECOPHANT bruger i nogle tilfælde en mailingliste. Hver mailing indeholder instruktioner til at fjerne dig selv fra denne liste.

  ARTIKEL 3. PRISER

  3.1. Priserne på de tilbudte produkter forhøjes ikke, bortset fra prisændringer som følge af lovændringer.

  3.2. Transaktioner indgået med ECOPHANT udføres altid under de aftalte betingelser.

  3.3. Alle tidligere priser udløber automatisk på ændringstidspunktet, der kan ikke udledes rettigheder heraf.

  3.4. Alle priser på hjemmesiden er med forbehold for tryk- og tastefejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og tastefejl.

  3.5. Alle priser på siden er i euro og inkluderer 21% moms.

  3.6. Tilbud er uforpligtende, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Ved accept af et uforpligtende tilbud fra køber forbeholder ECOPHANT sig ret til at tilbagekalde eller fravige tilbuddet inden for perioden på 3 hverdage efter modtagelsen af ​​denne accept.

  3.7. Mundtlige løfter er først bindende for ECOPHANT, efter at de udtrykkeligt er bekræftet skriftligt.

  3.8. ECOPHANT tilbud gælder ikke automatisk for genbestillinger.

  3.9. ECOPHANT kan ikke holdes til sit tilbud, hvis kunden burde have forstået, at tilbuddet, eller en del heraf, indeholdt en åbenbar fejl eller skrivefejl.

  ARTIKEL 4. FORTRYDELSESRET

  4.1. I tilfælde af et forbrugerkøb i henhold til artikel 7:5 i den hollandske civillovbog, har forbrugeren ret til at ophæve aftalen i løbet af 7 arbejdsdage uden at angive grunde. Denne betænkningstid starter dagen efter, at forbrugeren har modtaget produktet. Hvis forbrugeren ikke har returneret de leverede varer til sælger efter denne periode, er købet en kendsgerning.

  4.2. Forbrugeren er forpligtet til at give ECOPHANT skriftlig meddelelse herom inden for fristen på 14 hverdage efter levering. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt.

  4.3. I fortrydelsesperioden vil forbrugeren håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt medfølgende tilbehør og i original stand og emballage til ECOPHANT i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som ECOPHANT har givet. Returnering af de leverede varer sker helt for forbrugerens regning og risiko.

  4.4. Ovenstående fortrydelsesret gælder ikke for varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, herunder for eksempel kundetilpasning, eller som har en klart personlig karakter.

  ARTIKEL 5. OMKOSTNINGER I TILFÆLDE AF FORTRYDELSE

  5.1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil omkostningerne ved returnering højst være for hans regning.

  5.2. Under overholdelse af bestemmelserne i artikel 4 vil ECOPHANT sikre, at det fulde købsbeløb eksklusive de beregnede forsendelsesomkostninger refunderes til forbrugeren inden for 30 dage efter modtagelsen af ​​returneringen.

  ARTIKEL 6. LEVERINGSTID

  6.1. Levering sker så længe lager haves.

  6.2. Specifikationen af ​​leveringstiden er omtrentlig. ECOPHANT forpligter sig til så vidt muligt at overholde den oplyste leveringstid, men hæfter ikke for følgerne af overskridelse, som det ikke med rimelighed kunne have forhindret. En sådan overskridelse forpligter ikke ECOPHANT til at betale nogen erstatning, og giver heller ikke køber ret til at ophæve aftalen.

  6.3. Hvis den formodede leveringstid, der er nævnt i stk. 1 i denne artikel, overskrides, vil ECOPHANT få en yderligere frist til stadig at levere. Denne yderligere løbetid er lig med den oprindelige forventede leveringstid med maksimalt en måned. Overskrides denne yderligere frist, har køber ret til at ophæve aftalen uden grund.

  ARTIKEL 7. LEVERING

  7.1. Leveringsstedet er den adresse, som køber tydeligt har oplyst til ECOPHANT. Hvis adressen er forkert eller forkert på grund af ufuldstændige eller forkerte oplysninger afgivet af køber, er omkostningerne ved returnering og genforsendelse af pakken for købers regning.

  7.2. Alle varer transporteres for købers regning, medmindre fragtomkostningerne er inkluderet i prisen.

  7.3. Såfremt varen sendes ved hjælp af ECOPHANTs transportmiddel eller af speditører, der arbejder på dennes vegne, sker leveringen ved, at varen udbydes i stueetagen til køber. I så fald rejser varerne på ECOPHANTs risiko indtil leveringstidspunktet.

  7.4. Hvis en køber nægter straks at modtage de for ham fremlagte varer korrekt og ubeskadiget, er de deraf følgende fragtomkostninger, omkostninger til opbevaring og returforsendelse mv. for hans regning.

  ARTIKEL 8. GARANTI OG KLAGER

  8.1. ECOPHANT giver køber en brugergaranti for de af denne leverede produkter, regnet fra faktureringsdagen, for så vidt det drejer sig om mangler, som kan henføres til sælger, og som viser sig ved normal brug, såsom på grundlag af følgende afskrivningsprocedure: – inden for 1 år efter fakturadatoen: omkostningerne til reparation eller udskiftning, inklusive fragt inden for Holland, afholdes fuldt ud af ECOPHANT.

  8.2. Kunden er forpligtet til at kontrollere de leverede varer umiddelbart efter modtagelsen. Hvis det viser sig, at den leverede vare er forkert, defekt eller ufuldstændig, skal kunden straks meddele disse mangler skriftligt til ECOPHANT (inden der går videre til returnering til ECOPHANT). Eventuelle mangler eller fejlleverede varer skal og kan meddeles ECOPHANT skriftligt senest 2 måneder efter levering. Varerne skal returneres i original emballage (inklusiv tilbehør og tilhørende dokumentation) og i ny stand. Ibrugtagning efter opdagelse af en mangel, skade forårsaget af opdagelse af en mangel, hæftelse og/eller videresalg efter opdagelse af en mangel, gør denne ret til at klage og returnere fuldstændig ugyldig.

  8.3. Findes kundens klager velbegrundede af ECOPHANT, vil ECOPHANT efter eget skøn enten ombytte de leverede varer vederlagsfrit eller indgå et skriftligt forlig med kunden om erstatning under forudsætning af, at ECOPHANTs ansvar og dermed beløbet af erstatning er altid begrænset, er op til maksimalt fakturabeløbet for de relevante varer, eller (efter ECOPHANTs valg) op til det maksimale beløb, der i det pågældende tilfælde er dækket af ECOPHANTs ansvarsforsikring. Ethvert ansvar fra ECOPHANT for enhver anden form for skade er udelukket, herunder yderligere erstatning i enhver form, erstatning for indirekte skade eller følgeskader eller skader som følge af tabt fortjeneste.

  8.4. ECOPHANT er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert montering af produktet af køber eller af tredjemand.

  8.5. Denne garanti gælder ikke, hvis: A) og så længe køber er i misligholdelse over for ECOPHANT; B) kunden selv har repareret og/eller behandlet de leverede varer eller har fået dem repareret/eller behandlet af tredjemand. C) de leverede varer har været udsat for unormale forhold eller på anden måde er behandlet uforsigtigt eller er blevet behandlet i strid med ECOPHANTs instruktioner og/eller brugsanvisninger på emballagen; D) manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som det offentlige har udstedt eller vil udstede med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

  ARTIKEL 9. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

  9.1. I det omfang loven tillader det, er ECOPHANTs ansvar for skade forårsaget af mangler ved de leverede varer begrænset til nettofakturabeløbet for de leverede varer, medmindre følgerne af denne fritagelse beviseligt er urimeligt byrdefulde for køber.

  9.2. Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte skade, herunder skade fra tredjemand.

  ARTIKEL 10. IKKE-ATREGNELIG MANGEL

  10.1. Såfremt ECOPHANT på grund af mobilisering, krigsfare, krig, strejke, eksklusion eller på grund af en ikke-henførbar mangel af anden karakter hindres i aftalens gennemførelse, er den ikke bundet af noget vilkår og er tillige berettiget til at hæve aftalen. indgået af den helt eller delvist uden behov for nogen juridisk handling. ECOPHANT skal omgående underrette køber om indtrådt omstændighederne ved den ikke-henførbare mangel.

  10.2. I alle tilfælde af en ikke-henførbar mangel har den anden part ret til at opløse aftalen, såfremt det ikke med rimelighed kan forventes at fortsætte aftalen.

  ARTIKEL 11. GÆLDENDE LOV OG KOMPETENT DOMSTOL

  11.1. Alle tilbud, aftaler og deres gennemførelse er udelukkende underlagt hollandsk lov.

  11.2. Alle tvister, i det omfang de overstiger byrettens kompetence, afgøres af retten i det distrikt, hvor ECOPHANT er beliggende.

  KONTAKTINFORMATION ECOPHANT
  ECOPHANT ER DREVET AF DERYAN BV

  Marithaime 8, 6662 WD Elst
  Email: [email protected]
  Handelskammer nummer 84535466
  Momsnummer NL816948173B01
  Telefonnummer +31 6 51214231